Obituary

மரண அறிவிப்பு 
தேங்காபட்டணம் தோப்பில் வசித்த முனிஷி உப்பாவின் மூத்தமகன் அப்துல்லாஹ் வயது(65) சற்று முன் பாறசலையில் அன்னாரது வீட்டில் வைத்து வபாத்தானர்கள் இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஹூன்

Date: 31 March 2015

Thanks Sadiq Mohammed

மரண அறிவிப்பு தேங்காபட்டணம் தோப்பில் வசித்த முனிஷி உப்பாவின் மூத்தமகன் அப்துல்லாஹ் வயது(65) சற்று முன் பாறசலையில் அன்னாரது வீட்டில் வைத்து வபாத்தானர்கள் இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஹூன் Date: 31 March 2015 Thanks Sadiq Mohammed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *