கடைகள் எரிந்து நாசம்

தேங்காபட்டணத்தில் நள்ளிரவில் நான்கு கடைகள் எரிந்து நாசம்…..

It Happened on March 24th Night, 2014.

தேங்காபட்டணத்தில் நள்ளிரவில் நான்கு கடைகள் எரிந்து நாசம்….. It Happened on March 24th Night, 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *