Obituary

தேங்காய்பட்டினத்தை சார்ந்த ஜனாப் ஷெரிப் ( தாஹா செருப்பு கடை தாஹா லக்கி சென்டர் ) அவர்கள் Feb 4, 2014 காலை வபாதானார்கள்.

அல்லாஹ் அவர்களின் பாவங்களை மன்னித்து அவர்களை பிரிந்து வாடும் குடும்பத்தார்களுக்கு அழகிய பொறுமையை இறைவன் தந்தருள்வானாக.


இன்னா லில்லஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

Thanks To BTMJ

தேங்காய்பட்டினத்தை சார்ந்த ஜனாப் ஷெரிப் ( தாஹா செருப்பு கடை , தாஹா லக்கி சென்டர் ) அவர்கள் Feb 4, 2014 காலை வபாதானார்கள். அல்லாஹ் அவர்களின் பாவங்களை மன்னித்து அவர்களை பிரிந்து வாடும் குடும்பத்தார்களுக்கு அழகிய பொறுமையை இறைவன் தந்தருள்வானாக. இன்னா லில்லஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன் Thanks To BTMJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *