எலலை கடந்தும் மணக்கும் எங்கள் முற்றத்து முல்லை

 

சமஸ்த கேரளா சுன்னி ஜமாஅத்தின்  உம்முல் ஹஸம் கிளையினை செய்யது பக்ருதீன் செய்யது பூக்கோயா தங்ஙள் அல்பாபக்கி அவர்கள் திற்ந்து வைத்து உரையாற்றுகின்றார்.  தங்ஙள் அவர்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும், சமுதாயத்தை தலமையேற்று நடத்த வல்ல நாயன் அருள் செய்வானாக!  ஆமீன்

 

  சமஸ்த கேரளா சுன்னி ஜமாஅத்தின்  உம்முல் ஹஸம் கிளையினை செய்யது பக்ருதீன் செய்யது பூக்கோயா தங்ஙள் அல்பாபக்கி அவர்கள் திற்ந்து வைத்து உரையாற்றுகின்றார்.  தங்ஙள் அவர்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும், சமுதாயத்தை தலமையேற்று நடத்த வல்ல நாயன் அருள் செய்வானாக!  ஆமீன்  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *