பட்டணத்து காட்சிகள் அந்தக் காலம் – 2

இரயுமன்துறைபூத்துறைமுள்ளூர்ராமன்துறைபுத்தன்துறை ஆகிய் ஊர்களிலிருந்து மீன் வியாபாரத்திற்காக பட்டணத்திற்கு மீன்குட்டைகளை சுமந்து வரும் பெண்கள் நடந்து வரும்போதே மீன் வலை தயாரிக்க உதவும் ’மால்’ முடைய தேவையான நூலை பெண்டுலம்போன்ற ஒரு மரக்கட்டையினை கொண்டு முறுக்கிக்கொண்டே வருவது இப்போது காணக்கிடைக்காத ஒரு காட்சி.

 

மால் முடைவது அக்காலத்தில் பட்டணத்து வீடுகளில் பாய் முடைதல்பெட்டி முடைதல் போன்றவற்றுடன் குடிசை தொழில் போலவேநடந்து வந்தது.

 

– MN Hameed

இரயுமன்துறை, பூத்துறை, முள்ளூர், ராமன்துறை, புத்தன்துறை ஆகிய் ஊர்களிலிருந்து மீன் வியாபாரத்திற்காக பட்டணத்திற்கு மீன்குட்டைகளை சுமந்து வரும் பெண்கள் நடந்து வரும்போதே மீன் வலை தயாரிக்க உதவும் ’மால்’ முடைய தேவையான நூலை பெண்டுலம்போன்ற ஒரு மரக்கட்டையினை கொண்டு முறுக்கிக்கொண்டே வருவது இப்போது காணக்கிடைக்காத ஒரு காட்சி.   மால் முடைவது அக்காலத்தில் பட்டணத்து வீடுகளில் பாய் முடைதல், பெட்டி முடைதல் போன்றவற்றுடன் குடிசை தொழில் போலவேநடந்து வந்தது.   – MN Hameed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *