வலியபள்ளியில் வைத்து ஹதீத் 2011

வலியபள்ளியில் வைத்து ஹதீத் இன்று துடங்கியது.
இரவு 9:00 மணியள‌வில் துவங்கியது.
வலியபள்ளியின் ஜும்மா ஹாலில் மேடை வைத்து, கடந்த வருடம் நடைபெற்றது போல் நடைபெறுகிறது.

இந்த வருடம் ஒலிபெருக்கி அதிகமாக பொருத்தபட்டிருக்கிறது.

கந்தூரி நேர்ச்சை வழஙும் நிகழ்ச்சி வருகிற புதன் கிழமை காலையில் வலியபள்ளியில் வைத்து நடைபெறும்.

வலியபள்ளியில் வைத்து ஹதீத் இன்று துடங்கியது.இரவு 9:00 மணியள‌வில் துவங்கியது.வலியபள்ளியின் ஜும்மா ஹாலில் மேடை வைத்து, கடந்த வருடம் நடைபெற்றது போல் நடைபெறுகிறது. இந்த வருடம் ஒலிபெருக்கி அதிகமாக பொருத்தபட்டிருக்கிறது. கந்தூரி நேர்ச்சை வழஙும் நிகழ்ச்சி வருகிற புதன் கிழமை காலையில் வலியபள்ளியில் வைத்து நடைபெறும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *