இளநீர்

பெள்ளாச்சியிலிருந்து முகவரி மற்றும் போன் நம்பருடன் கம்பனி சீலுடன் வரவழைக்கப்பட்டு சேலத்தில் விற்பனையாகும் இளநீர்.

 

via: Dhinakaran

பெள்ளாச்சியிலிருந்து முகவரி மற்றும் போன் நம்பருடன் கம்பனி சீலுடன் வரவழைக்கப்பட்டு சேலத்தில் விற்பனையாகும் இளநீர்.   via: Dhinakaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *